Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101

100 00   Praha 10

Tel.: +420 605 766 908

Fax.:+420 274 818 107

E-mail: mcizek@tisprahasro.cz

IČ: 27241467

DIČ: CZ27241467


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908