Podmínky užití stránek WWW.TISPRAHASRO.CZ

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.tisprahasro.cz (dále jen stránky) je TIS Praha s.r.o., IČ 27241467 (dále jen Provozovatel). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách. Kopírování obsahu stránek je zakázáno.

Práva a povinnosti Provozovatele a návštěvníků stránek při jejich používání se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "návštěvník"). Návštěvník vyjadřují souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače návštěvníka. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které návštěvníkovi ulehčí další její používání.

Na základě anonymních datových objektů je např. sledován celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce návštěvník cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu.

Chování návštěvníků

Používat stránky nebo jejich části jiným způsobem, než pro vlastní potřeby je zakázáno. To platí i pro případ jakéhokoli zásahu do obsahu nebo technické podstaty stránek. O změnách ve struktuře a obsahu stránek rozhoduje pouze Provozovatel.

Při používání těchto stránek návštěvník nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Návštěvník je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Zveřejnění jakýchkoliv informací na stránkách (s výjimkou těchto podmínek a podmínek využití dalších služeb Provozovatele), nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a návštěvníkem, pokud nebude v určitých případech výslovně uvedeno jinak.

Případná rizika plynoucí návštěvníkovi z používání těchto stránek, jsou zcela na něm, a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Provozovatel.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které návštěvníkům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.

Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost návštěvníka na stránkách Provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání návštěvníka jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání návštěvníka a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Prohlášení o přístupnosti

Používání stránek je bezplatné.

Provozovatel stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny návštěvníky.

 

TIS Praha s.r.o.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.5.2018.


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908